ഡിന്നർ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം || Garlic Butter Naan and Egg Malai || Easy Dinner Recipeingredients,
for garlic bytter naan,
maida -2 cups
ghee -1 tbsp
baking soda -1/2 tsp
baking pdr -1/2 tsp
salt
powdered sugar -1/2 tbsp
curd -4 tbsp
water -3/4 cup
garlic paste
butter
coriander leaves

for EGG Malai
boiled eggs -4
onoins -2
green chillies-2
butter -3 tbsp
cumin seeds -1/2 tsp
ginger garlic paste -1 tsp
pepper pdr -1/2 tsp
garam masala pdr -1/4 tsp
milk -1 cup
coriander leaves -3 tbsp

source

You may also like...

10 Responses

 1. Shazia Shaz says:

  Wow I am the first view first like first comment 👍

 2. Shazia Shaz says:

  Tempting recipes 😋 kothiyavunnu 🤤 will try

 3. Pashuvin paalin pakaram coconut milk cherkmo?

 4. H kk says:

  Warm water anoo mavu undakkan use cheyyunnath

 5. ജീരകം നിർബന്ധമാണൊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *